Általános Szerződési Feltételek

Érvényesség

1. Ezen Általános Szerződési Feltételek érvényesek és alkalmazandóak mindazokra a szerződésekre, amelyek a PEMŰ Műanyagipari Zrt. (2083 Solymár, Terstyánszky út 89.) mint Szállító és Megrendelője között jönnek létre.

2. A Megrendelő saját általános szerződési feltételeivel történő ütközés esetén jelen ÁSZF. előírásai érvényesülnek.  Az Általános Szerződési Feltételektől kizárólag abban az esetben lehet eltérni, ha a Szállító és a Megrendelő közös írásos megegyezéssel másként állapodnak meg.

A Szállítási Szerződés létrejötte

3. A Szállítási Szerződés létrejön abban az esetben, ha a Szállító a Megrendelő megrendelését visszaigazolja és a visszaigazolást Megrendelő írásban elfogadja, avagy a visszaigazolásra 5 munkanapon belül írásban nem nyilatkozik.

4. Ha a Szállító a megrendelést eltérő tartalommal igazolja vissza, akkor az új ajánlattételnek minősül és csak a Megrendelő írásban történő elfogadása esetén jön létre a szerződés. Amennyiben Megrendelő a megrendeléstől eltérő tartalmú visszaigazolásra 5 munkanapon belül írásban nem nyilatkozik, a visszaigazolás érvényét veszti.

5. A Szállító által megrendelés nélkül tett ajánlatok érvényességi ideje 30 naptári nap.

Szállítási feltételek

6. A teljesítés helye a Szállító szék-, avagy telephelye.

7. A megfelelő szállítójárműről Megrendelő gondoskodik. Ha ebben az esetben az áru elszállítására megfelelő szállítójármű hiánya miatt nem kerül sor, ennek következményei Megrendelőt terhelik, a teljesítés ideje az áru rendelkezésre bocsátásának időpontja.

A kárveszély a terméknek a szállító-eszközre történő felrakásával száll át, amennyiben a felrakást  Szállító végzi. A termék rendelkezésre bocsátásával száll át a kárveszély, amennyiben a felrakást  Megrendelő, avagy megbízottja végzi.

8. A teljesítés ideje a Szállító és Megrendelő között létrejött és a Szállítási Szerződésben rögzített megállapodás szerint kerül kikötésre. A Szállító fenntartja a jogot az előteljesítésre, amiről köteles Megrendelőt 3 nappal a teljesítés előtt értesíteni.

9. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye. Megrendelő a szállítólevél aláírásával igazolja a teljesítés tényét.

10. Megrendelőnek az átvételkor azonnal jeleznie kell mennyiségi, illetve minőségi kifogásait, ellenkező esetben a bizonyításig vélelmezni kell, hogy Szállító szerződésszerűen teljesített.

11. Az átvételkor fel nem tárható mennyiségi és minőségi kifogásokat a Megrendelő köteles haladéktalanul, de – mennyiségi kifogás esetében – legkésőbb 2 napon, minőségi kifogás esetében legkésőbb 8 napon belül a bizonyító okmányokkal együtt a hiba feltárása után írásban jelezni a Szállító felé. A határidő után érkezett kifogásokért a Szállító nem vállal felelősséget.

Fizetési feltételek

12. A vételár a Szállító és Megrendelő között létrejött és a Szállítási Szerződésben rögzített megállapodás szerint kerül kikötésre.

13. A fizetési mód lehet készpénzes, Szállító pénztárában, valamint banki átutalásos.

14. A fizetési határidő a banki átutalásos szerződések esetében, a teljesítéstől számított 8 nap, illetve a Szállítási Szerződésben meghatározott idő. Amennyiben Megrendelő az áru átvételét elmulasztja, Szállító – az áru felelős őrzésbe vétele és az árura vonatkozó tárolási nyilatkozat kibocsátása mellett – jogosult az áru ellenértékét leszámlázni. Az áru felelős őrzésbe vétele esetén Szállító napi 100 Ft/kg, de minimum napi 1000 Ft/m2 tárolási díjat is jogosult felszámítani.

15. A vételár esedékességkor történő ki nem fizetése a szerződéses kötelezettségek jelentős megsértését jelenti.

Megrendelő részéről történő fizetési késedelem esetén Szállítónak jogában áll késedelmi kamatot követelni.  A késedelmi kamat mértéke 8%-ponttal meghaladja a késedelem létrejöttének időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett alapkamatot.

Kereskedelmi ügylet esetén, ha Megrendelő fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére legalább 40 eurónak a Magyar Nemzeti Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos deviza-középárfolyama szerint megfelelő forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban beszámít a behajtási költségátalány összege.

16. Megrendelő a Szállító igényeivel szemben csak vitathatatlan, vagy jogerősen megállapított ellenkövetelés esetében alkalmazhat kompenzálást.

17. Biztosítékok

A Megrendelő fizetőképességével kapcsolatos megalapozott kétségek felmerülése esetén, különösképpen, ha fizetési hátralék áll fenn, Szállítónak jogában áll — a további igények fenntartása mellett –, hogy visszavonja a biztosított fizetési határidőket, valamint további szállításokhoz előre történő fizetést, vagy egyéb biztosítékok nyújtását szabja feltételül.

Tulajdonjog fenntartása

A Szállítási Szerződés tárgya mindaddig a Szállító tulajdonát képezi, amíg annak ellenértékét Megrendelő a Szállítónak meg nem fizette. Szállító akkor is követelheti tulajdonjogának fenntartása alapján az áru visszaszolgáltatását, ha még nem lépett vissza a szerződéstől.

18. Vis major

Vis major olyan esemény és körülmény, melynek bekövetkezte kívül esik az Szállító befolyásán – ilyenek pl. a természeti események, háború, munkás megmozdulások, nyersanyag és energia hiány, közlekedési és üzemzavarok, tűz és robbanás okozta károk,jogszabályi rendelkezések -, mentesítik Szállítót szerződéses kötelezettségei alól a zavar időtartamára és annak hatásai mértékében. Ez akkor is érvényes, amennyiben az események és körülmények tartósan gazdaságtalanná teszik Szállító számára az adott ügylet megvalósítását, vagy a Szállító beszállítóinál állnak fenn. Amennyiben ezek az események 3 hónapnál tovább tartanak, a Szállítónak jogában áll, hogy visszalépjen a szerződéstől anélkül, hogy emiatt a Megrendelő kártérítési igényekre lenne jogosult

Jótállás

19. Amennyiben a leszállított termékekkel kapcsolatban minőségi kifogás lép fel, úgy Szállító köteles azokat kifogástalan minőségű termékkel kicserélni ill. ha hibája javítható, azt kijavítani.  Amennyiben a kifogásolt termék nem kerül sem kicserélésre, sem javításra, úgy Megrendelő árcsökkentésre válik jogosulttá, mely árcsökkentés a kifogásolt és a vállalt minőségű áruk árai közti különbség alapján számítandó.

Szállító felelőssége a minőségileg kifogásolt termékekkel kapcsolatban kizárólag ezen pontban foglaltakig terjed. Ezen túlmenően Szállító nem vállal felelősséget a minőségileg kifogásolt termék feldolgozása/gyártása során keletkezett gyártási kárra, profitveszteségre, a kifogásolt késztermék bárminemű szerelésére, javítására, mozgatására, szállítására, vagy bármilyen felmerülő egyéb közvetlen vagy közvetett anyagi vagy szellemi kárra, veszteségre vagy többletköltségre Megrendelő vagy harmadik fél részéről.

20. Abban az esetben, ha bebizonyosodik, hogy a minőségi reklamáció megalapozott (Szállítási Szerződésben foglalt áruk minőségileg kifogásolhatóak), Szállító saját költségén gondoskodik a kifogásolt termék visszaszállításáról. Ugyanígy Szállító vállalja, hogy a minőségileg kifogástalan csereárut saját költségén leszállítja a Szállítási Szerződésben rögzített szállítási helyszínre.

21. Szállító felelőssége csak rendeltetésszerű felhasználási körülmények között érvényesíthető.

22. Szállító garantálja, hogy az által forgalmazott termékek rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Szállító 51/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében rögzített jótállást vállal termékeire. A jótállási idő kezdete a teljesítés időpontja. A Szállító vállalja a 11., 12. és 18. pont szerint hibásnak bizonyult termék kijavítását 15 napos határidőn belül. Amennyiben a kijavítás nem lehetséges a Szállító a terméket kicseréli, illetve árengedményt ad a Megrendelő választása szerint.

23. Csökkentett minőségű termék esetében, ha a Szállító jelzi Megrendelő felé ezen tényt, akkor minőségi kifogás nem támasztható.

Jogvita

24. Az ebben az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

25. Jogvita esetén a szerződő felek – a pertárgy értékétől függően – Budakörnyéki Járásbíróság, illetve a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Solymár, 2023.07.27